سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کوردستان

سامانه میز خدمت الکترونیک

سامانه میزخدمت الکترونیک با هدف کاهش و یا حذف مراجعات شهروندان گرامی به سازمانها به منظور تسهیل در امر خدمت رسانی طراحی و پیاده سازی گردیده ، از آنجاییکه هدف کاربری این سامانه عموم شهروندان میباشند لذا سامانه در عین سادگی به صورت کامل و جامع در اختیار شهروندان قرار گرفته ، و شهروندان میتوانند با مراجعه به سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کوردستان نسبت به ثبت درخواست و یا رهگیری آن و یا سایر خدمات اقدام نمایند .

یافت نشد